Mức độ 2  giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Ký hiệu thủ tục: DD02
Lượt xem: 1039
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện sở tài nguyên
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết không quá 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Trong đó:

• UBND tỉnh: 07 ngày;

• Sở Tài nguyên và Môi Trường: 27 ngày;

• Cơ quan thuế: Theo quy định của ngành thuế.

Trường hợp nội dung hồ sơ có sai sót, không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất), Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất), Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số Điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian và các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị; giải quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ lập lại hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ xin giao đất của tổ chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Quy hoạch - Giao đất để kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ được lập đầy đủ, hợp lệ thì phòng Quy hoạch - Giao đất lập Tờ trình đề nghị giao đất, cho thuê đất trình lãnh đạo Sở ký, soạn thảo dự thảo quyết định giao đất theo mẫu  của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt;

* Đối với hồ sơ giao đất có thu tiền sử dụng đất, hồ sơ cho thuê đất trả tiền hàng năm: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đồng thời với Quyết định giao đất, cho thuê đất; sau khi ký hợp đồng thuê đất thì sẽ tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất.

* Đối với hồ sơ giao đất có thu tiền sử dụng đất, hồ sơ thuê đất trả tiền một lần thì thực hiện như sau:

+ Sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Quyết định đến phòng Pháp chế - Chính sách của Sở để xác định vị trí, giá trị của thửa đất (khu đất) cần xác định nghĩa vụ tài chính để phân loại, làm cơ sở áp dụng các phương pháp xác định giá đất phù hợp theo quy định.

+ Sau khi có đơn giá cho thuê đất thì chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đến cơ quan thuế.

+ Khi có thông báo của cơ quan thuế thì Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần.

- Bước 3: Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. cho người được giao đất, cho thuê đất.

- Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

a) Thành phần hồ sơ:

1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa.

3) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

4) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

5) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo.

6) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ:01 bộ.

File mẫu:

Không