CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2714 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QTQHKT01.8 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng
2 QTQHKT01.1 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng
3 QTQHKT01.2 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng
4 QTQHKT01.3 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Xây dựng
5 QTQHKT01.4 Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Xây dựng
6 QTQHKT01.5 Cấp giấy phép xây dựng công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế Xây dựng
7 QTQHKT01.7 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
8 QTQHKT01.9 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạo Xây dựng
9 VP-TK-006 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Chính phủ
10 D01 Cấp điện sinh hoạt Điện
11 1.004875.000.00.00.H16 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
12 1.009760.000.00.00.H16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam
13 1.009762.000.00.00.H16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam
14 1.009763.000.00.00.H16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam
15 1.009764.000.00.00.H16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam