Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công thương 0 11 115 20818 12 20806 2 1 0.8 % 99.2 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 6 0 0 20805 415 20390 246 9 91.7 % 7.2 % 1.1 %
UBND Huyện Đăk Song 6 1 0 17901 1256 16645 1891 23 80.3 % 15.8 % 3.9 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 202 75 47 16573 1679 14894 1226 52 64.6 % 28.7 % 6.7 %
UBND Huyện Cư Jút 8 0 0 15775 828 14947 256 33 86.7 % 11.8 % 1.5 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 8 0 0 12867 2060 10807 1636 2 77.4 % 8.5 % 14.1 %
UBND Huyện Krông Nô 12 0 0 12072 1463 10609 650 40 87.4 % 7.2 % 5.4 %
UBND Huyện Đắk Glong 9 1 0 9963 538 9425 168 4 68.2 % 30 % 1.8 %
UBND Huyện Tuy Đức 7 2 0 8446 405 8041 561 80 87.4 % 9 % 3.6 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59 6 18 5329 38 5291 30 1 77.3 % 22.2 % 0.5 %
Sở Tư pháp 16 11 101 4326 181 4145 119 1 95.3 % 2.3 % 2.4 %
Sở Y tế 16 107 18 541 69 472 3 0 84.1 % 15.3 % 0.6 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 52 25 21 419 110 309 62 3 49.5 % 36.9 % 13.6 %
Sở Giao thông Vận tải 95 13 6 329 12 317 5 4 68.5 % 30.3 % 1.2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 33 10 82 303 3 300 0 2 96.3 % 3.7 % 0 %
Sở Xây dựng 24 1 35 276 30 246 22 0 84.6 % 6.9 % 8.5 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 65 0 24 257 5 252 12 0 74.6 % 20.6 % 4.8 %
Sở Nội vụ 6 72 9 198 11 187 1 0 98.9 % 0.5 % 0.6 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 86 7 12 162 5 157 11 2 89.8 % 3.8 % 6.4 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 122 4 118 0 2 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 35 95 1 94 0 5 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 2 15 60 5 55 6 0 56.4 % 32.7 % 10.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 45 32 13 7 2 46.2 % 15.4 % 38.4 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 8 2 3 28 20 8 NV 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 25 0 25 1 0 96 % 0 % 4 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5 9 30 17 1 16 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 4 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 191 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 115
Tiếp nhận: 20818
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 20806
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 20805
Đang xử lý: 415
Trả kết quả: 20390
Trễ hạn: 246
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 1.1%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 17901
Đang xử lý: 1256
Trả kết quả: 16645
Trễ hạn: 1891
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 15.8%
Trễ hạn: 3.9%
một phần: 202
một phần (trực tuyến): 75
toàn trình: 47
Tiếp nhận: 16573
Đang xử lý: 1679
Trả kết quả: 14894
Trễ hạn: 1226
Trước hạn: 64.6%
Đúng hạn: 28.7%
Trễ hạn: 6.7%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 15775
Đang xử lý: 828
Trả kết quả: 14947
Trễ hạn: 256
Trước hạn: 86.7%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12867
Đang xử lý: 2060
Trả kết quả: 10807
Trễ hạn: 1636
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 14.1%
một phần: 12
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12072
Đang xử lý: 1463
Trả kết quả: 10609
Trễ hạn: 650
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 5.4%
một phần: 9
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9963
Đang xử lý: 538
Trả kết quả: 9425
Trễ hạn: 168
Trước hạn: 68.2%
Đúng hạn: 30%
Trễ hạn: 1.8%
một phần: 7
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8446
Đang xử lý: 405
Trả kết quả: 8041
Trễ hạn: 561
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 9%
Trễ hạn: 3.6%
một phần: 59
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 5329
Đang xử lý: 38
Trả kết quả: 5291
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 77.3%
Đúng hạn: 22.2%
Trễ hạn: 0.5%
một phần: 16
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 101
Tiếp nhận: 4326
Đang xử lý: 181
Trả kết quả: 4145
Trễ hạn: 119
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 2.4%
một phần: 16
một phần (trực tuyến): 107
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 541
Đang xử lý: 69
Trả kết quả: 472
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 84.1%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 52
một phần (trực tuyến): 25
toàn trình: 21
Tiếp nhận: 419
Đang xử lý: 110
Trả kết quả: 309
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 49.5%
Đúng hạn: 36.9%
Trễ hạn: 13.6%
một phần: 95
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 329
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 317
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 68.5%
Đúng hạn: 30.3%
Trễ hạn: 1.2%
một phần: 33
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 82
Tiếp nhận: 303
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 300
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0%
một phần: 24
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 276
Đang xử lý: 30
Trả kết quả: 246
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 84.6%
Đúng hạn: 6.9%
Trễ hạn: 8.5%
một phần: 65
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 257
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 252
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 74.6%
Đúng hạn: 20.6%
Trễ hạn: 4.8%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 72
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 198
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 187
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 86
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 162
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 157
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 6.4%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 122
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 118
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 95
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 15
Tiếp nhận: 60
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 55
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 56.4%
Đúng hạn: 32.7%
Trễ hạn: 10.9%
một phần: 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 32
Trả kết quả: 13
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 46.2%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 38.4%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 28
Đang xử lý: 20
Trả kết quả: 8
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 25
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 25
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 4%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 17
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 191
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%