Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 2 7 0 28597 28853 1589 22 74.2 % 20.3 % 5.5 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 198 82 21 22773 22415 1380 0 70.5 % 23.3 % 6.2 %
UBND Huyện Đăk Song 23 8 0 22098 20820 4141 51 69 % 11.1 % 19.9 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 9 0 0 21641 20601 835 0 89.2 % 6.7 % 4.1 %
UBND Huyện Cư Jút 5 0 0 18632 18674 627 30 76.3 % 20.4 % 3.3 %
UBND Huyện Krông Nô 15 27 0 15510 14880 810 12 92.4 % 2.1 % 5.5 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 1 0 12408 8821 2057 0 65.9 % 10.8 % 23.3 %
UBND Huyện Đắk Glong 3 1 0 12357 12256 1153 0 74.2 % 16.4 % 9.4 %
Sở Công thương 2 15 109 11130 11106 2 0 0.9 % 99.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 68 0 20 3644 3628 19 2 72.3 % 27.2 % 0.5 %
Sở Tư pháp 16 8 104 2549 2454 144 0 86.2 % 7.9 % 5.9 %
Sở Y tế 16 111 17 605 610 2 0 87.5 % 12.1 % 0.4 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 44 36 22 418 436 65 17 65.4 % 19.7 % 14.9 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 25 307 299 5 1 79.3 % 19.1 % 1.6 %
Sở Giao thông Vận tải 95 12 6 246 246 3 1 84.1 % 14.6 % 1.3 %
Sở Nội vụ 5 65 7 218 179 1 1 99.4 % 0 % 0.6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 10 84 206 203 0 0 89.2 % 10.8 % 0 %
Sở Xây dựng 24 0 30 193 214 7 2 83.2 % 13.6 % 3.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 4 65 141 159 147 0 6.3 % 1.3 % 92.4 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 113 114 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55 4 5 96 95 5 1 87.4 % 7.4 % 5.2 %
Sở Tài chính 1 3 28 93 97 52 0 40.2 % 6.2 % 53.6 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 23 15 42 38 0 1 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 41 14 2 0 78.6 % 7.1 % 14.3 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 22 21 0 2 85.7 % 14.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 15 15 13 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 1 9 0 12 2 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28597
Giải quyết: 28853
Trễ hạn: 1589
Trước hạn: 74.2%
Đúng hạn: 20.3%
Trễ hạn: 5.5%
Mức độ 2: 198
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 22773
Giải quyết: 22415
Trễ hạn: 1380
Trước hạn: 70.5%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22098
Giải quyết: 20820
Trễ hạn: 4141
Trước hạn: 69%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 19.9%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21641
Giải quyết: 20601
Trễ hạn: 835
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 4.1%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18632
Giải quyết: 18674
Trễ hạn: 627
Trước hạn: 76.3%
Đúng hạn: 20.4%
Trễ hạn: 3.3%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15510
Giải quyết: 14880
Trễ hạn: 810
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 5.5%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12408
Giải quyết: 8821
Trễ hạn: 2057
Trước hạn: 65.9%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 23.3%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12357
Giải quyết: 12256
Trễ hạn: 1153
Trước hạn: 74.2%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 9.4%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 11130
Giải quyết: 11106
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.9%
Đúng hạn: 99.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 3644
Giải quyết: 3628
Trễ hạn: 19
Trước hạn: 72.3%
Đúng hạn: 27.2%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 2549
Giải quyết: 2454
Trễ hạn: 144
Trước hạn: 86.2%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 5.9%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 605
Giải quyết: 610
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.1%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 44
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 418
Giải quyết: 436
Trễ hạn: 65
Trước hạn: 65.4%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 14.9%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 307
Giải quyết: 299
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 79.3%
Đúng hạn: 19.1%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 246
Giải quyết: 246
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 84.1%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 218
Giải quyết: 179
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 206
Giải quyết: 203
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 193
Giải quyết: 214
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 141
Giải quyết: 159
Trễ hạn: 147
Trước hạn: 6.3%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 92.4%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 113
Giải quyết: 114
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 96
Giải quyết: 95
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 5.2%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 93
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 40.2%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 53.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 78.6%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 14.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%