Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 2 10 0 28093 28434 1585 22 73.9 % 20.5 % 5.6 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 198 82 21 22327 22117 1374 0 70.5 % 23.2 % 6.3 %
UBND Huyện Đăk Song 32 11 0 21692 20453 4049 46 69 % 11.2 % 19.8 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 9 0 0 21266 20179 799 0 89.7 % 6.3 % 4 %
UBND Huyện Cư Jút 14 3 0 18253 18328 626 30 76.4 % 20.2 % 3.4 %
UBND Huyện Krông Nô 26 29 0 15237 14658 804 12 92.4 % 2.2 % 5.4 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 1 0 12197 7882 1255 0 72.3 % 11.8 % 15.9 %
UBND Huyện Đắk Glong 51 3 0 12166 12085 1150 0 74.2 % 16.3 % 9.5 %
Sở Công thương 2 15 109 10848 10683 2 0 0.9 % 99.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 68 0 20 3475 3467 19 2 73 % 26.4 % 0.6 %
Sở Tư pháp 18 9 104 2463 2359 141 0 86.3 % 7.8 % 5.9 %
Sở Y tế 16 111 17 592 597 2 0 87.8 % 11.9 % 0.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 44 36 22 411 431 62 17 65.7 % 20 % 14.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 25 271 279 5 0 78.1 % 20.1 % 1.8 %
Sở Giao thông Vận tải 95 12 6 240 239 3 1 84.5 % 14.2 % 1.3 %
Sở Nội vụ 5 65 7 214 171 1 1 99.4 % 0 % 0.6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 10 84 202 201 0 0 89.1 % 10.9 % 0 %
Sở Xây dựng 24 0 30 190 209 7 2 83.3 % 13.4 % 3.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 4 65 143 159 147 0 6.3 % 1.3 % 92.4 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 112 112 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55 4 5 95 93 5 1 87.1 % 7.5 % 5.4 %
Sở Tài chính 1 3 28 87 97 52 0 40.2 % 6.2 % 53.6 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 23 15 41 37 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 41 14 2 0 78.6 % 7.1 % 14.3 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 22 21 0 2 85.7 % 14.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 21 15 14 13 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 1 9 0 12 2 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28093
Giải quyết: 28434
Trễ hạn: 1585
Trước hạn: 73.9%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 198
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 22327
Giải quyết: 22117
Trễ hạn: 1374
Trước hạn: 70.5%
Đúng hạn: 23.2%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21692
Giải quyết: 20453
Trễ hạn: 4049
Trước hạn: 69%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 19.8%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21266
Giải quyết: 20179
Trễ hạn: 799
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18253
Giải quyết: 18328
Trễ hạn: 626
Trước hạn: 76.4%
Đúng hạn: 20.2%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15237
Giải quyết: 14658
Trễ hạn: 804
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 5.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12197
Giải quyết: 7882
Trễ hạn: 1255
Trước hạn: 72.3%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 15.9%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12166
Giải quyết: 12085
Trễ hạn: 1150
Trước hạn: 74.2%
Đúng hạn: 16.3%
Trễ hạn: 9.5%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 10848
Giải quyết: 10683
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.9%
Đúng hạn: 99.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 3475
Giải quyết: 3467
Trễ hạn: 19
Trước hạn: 73%
Đúng hạn: 26.4%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 2463
Giải quyết: 2359
Trễ hạn: 141
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 5.9%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 592
Giải quyết: 597
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 87.8%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 44
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 411
Giải quyết: 431
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 65.7%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 14.3%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 271
Giải quyết: 279
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 78.1%
Đúng hạn: 20.1%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 240
Giải quyết: 239
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 14.2%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 214
Giải quyết: 171
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 202
Giải quyết: 201
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.1%
Đúng hạn: 10.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 190
Giải quyết: 209
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 13.4%
Trễ hạn: 3.3%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 143
Giải quyết: 159
Trễ hạn: 147
Trước hạn: 6.3%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 92.4%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 112
Giải quyết: 112
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 95
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 87.1%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 5.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 40.2%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 53.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 78.6%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 14.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%