Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 2 12 0 24073 24294 1527 4 72.9 % 20.8 % 6.3 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 200 82 20 18940 18686 1164 0 70.7 % 23.1 % 6.2 %
UBND Huyện Đăk Song 37 11 0 18841 17582 3334 32 69.9 % 11.1 % 19 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 9 0 0 18516 17117 552 0 92.4 % 4.4 % 3.2 %
UBND Huyện Cư Jút 8 3 0 15543 15409 595 30 75.3 % 20.8 % 3.9 %
UBND Huyện Krông Nô 19 28 0 13011 12567 775 8 91.7 % 2.1 % 6.2 %
UBND Huyện Tuy Đức 8 1 0 10763 6388 721 0 75.8 % 12.9 % 11.3 %
UBND Huyện Đắk Glong 78 3 0 10352 10284 1130 0 72.4 % 16.7 % 10.9 %
Sở Công thương 1 15 109 8705 8767 1 0 1 % 99 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 83 0 20 2831 2808 18 1 71.1 % 28.2 % 0.7 %
Sở Tư pháp 19 10 102 2003 1880 117 0 84.5 % 9.3 % 6.2 %
Sở Y tế 16 111 17 522 484 2 0 87.2 % 12.4 % 0.4 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 45 36 22 333 362 47 17 69.1 % 18 % 12.9 %
Sở Giao thông Vận tải 95 12 6 197 197 0 0 86.3 % 13.7 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 25 173 180 3 0 77.2 % 21.1 % 1.7 %
Sở Nội vụ 5 67 7 165 162 1 0 99.4 % 0 % 0.6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 10 85 157 146 0 0 87.7 % 12.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 97 12 4 155 90 78 0 11.1 % 2.2 % 86.7 %
Sở Xây dựng 25 0 32 149 170 3 1 85.3 % 12.9 % 1.8 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 95 93 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55 4 5 83 80 0 0 91.3 % 8.8 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 68 78 49 0 32.1 % 5.1 % 62.8 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 39 12 2 0 75 % 8.3 % 16.7 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 23 15 31 30 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 9 0 30 15 14 0 1 92.9 % 7.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 21 15 13 12 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 1 9 0 12 2 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24073
Giải quyết: 24294
Trễ hạn: 1527
Trước hạn: 72.9%
Đúng hạn: 20.8%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 200
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 18940
Giải quyết: 18686
Trễ hạn: 1164
Trước hạn: 70.7%
Đúng hạn: 23.1%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18841
Giải quyết: 17582
Trễ hạn: 3334
Trước hạn: 69.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 19%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18516
Giải quyết: 17117
Trễ hạn: 552
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15543
Giải quyết: 15409
Trễ hạn: 595
Trước hạn: 75.3%
Đúng hạn: 20.8%
Trễ hạn: 3.9%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13011
Giải quyết: 12567
Trễ hạn: 775
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10763
Giải quyết: 6388
Trễ hạn: 721
Trước hạn: 75.8%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 11.3%
Mức độ 2: 78
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10352
Giải quyết: 10284
Trễ hạn: 1130
Trước hạn: 72.4%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 10.9%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 8705
Giải quyết: 8767
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1%
Đúng hạn: 99%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 83
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 2831
Giải quyết: 2808
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 71.1%
Đúng hạn: 28.2%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 2003
Giải quyết: 1880
Trễ hạn: 117
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 522
Giải quyết: 484
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 333
Giải quyết: 362
Trễ hạn: 47
Trước hạn: 69.1%
Đúng hạn: 18%
Trễ hạn: 12.9%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 197
Giải quyết: 197
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 13.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 173
Giải quyết: 180
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 77.2%
Đúng hạn: 21.1%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 162
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 85
Tiếp nhận: 157
Giải quyết: 146
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.7%
Đúng hạn: 12.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 97
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 155
Giải quyết: 90
Trễ hạn: 78
Trước hạn: 11.1%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 86.7%
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 149
Giải quyết: 170
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 85.3%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 95
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 68
Giải quyết: 78
Trễ hạn: 49
Trước hạn: 32.1%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 62.8%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 16.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 30
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 13
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%