Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công thương 0 11 116 9744 74 9670 2 0 0.5 % 99.5 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 6 0 0 7144 694 6450 560 1 83.4 % 11.9 % 4.7 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 144 21 138 6738 795 5943 480 3 66 % 30.3 % 3.7 %
UBND Huyện Đăk Song 11 1 0 6570 898 5672 201 1 81.2 % 17.4 % 1.4 %
UBND Huyện Cư Jút 1 0 0 5949 627 5322 91 48 83.7 % 15.2 % 1.1 %
UBND Huyện Krông Nô 2 1 2 5818 613 5205 581 31 92.9 % 6.4 % 0.7 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 3 0 0 4840 650 4190 295 1 80 % 17.4 % 2.6 %
UBND Huyện Tuy Đức 5 0 3 4205 361 3844 141 3 85.5 % 12.9 % 1.6 %
UBND Huyện Đắk Glong 12 1 0 3765 323 3442 599 57 61.2 % 30.9 % 7.9 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63 6 23 2428 36 2392 1 2 80.7 % 19.2 % 0.1 %
Sở Tư pháp 8 4 95 1353 149 1204 36 2 98.3 % 0.4 % 1.3 %
Sở Nội vụ 7 42 37 217 201 16 2 1 81.3 % 6.3 % 12.4 %
Sở Y tế 36 46 19 202 85 117 1 1 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 98 12 6 170 23 147 2 0 89.1 % 9.5 % 1.4 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 59 14 17 167 49 118 13 0 50 % 48.3 % 1.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39 10 69 96 7 89 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 75 5 27 75 3 72 5 1 61.1 % 33.3 % 5.6 %
Sở Xây dựng 24 1 33 59 12 47 4 2 74.5 % 21.3 % 4.2 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 105 6 14 59 8 51 3 1 98 % 2 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 43 3 40 2 0 82.5 % 12.5 % 5 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 22 0 22 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 15 2 7 20 0 20 0 0 80 % 20 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 46 5 65 16 13 3 37 0 33.3 % 33.3 % 33.4 %
Sở Khoa học và Công nghệ 16 14 12 15 4 11 0 1 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 13 25 4 0 4 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 116
Tiếp nhận: 9744
Đang xử lý: 74
Trả kết quả: 9670
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.5%
Đúng hạn: 99.5%
Trễ hạn: 0%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7144
Đang xử lý: 694
Trả kết quả: 6450
Trễ hạn: 560
Trước hạn: 83.4%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 4.7%
một phần: 144
một phần (trực tuyến): 21
toàn trình: 138
Tiếp nhận: 6738
Đang xử lý: 795
Trả kết quả: 5943
Trễ hạn: 480
Trước hạn: 66%
Đúng hạn: 30.3%
Trễ hạn: 3.7%
một phần: 11
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6570
Đang xử lý: 898
Trả kết quả: 5672
Trễ hạn: 201
Trước hạn: 81.2%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 1.4%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5949
Đang xử lý: 627
Trả kết quả: 5322
Trễ hạn: 91
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 15.2%
Trễ hạn: 1.1%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 5818
Đang xử lý: 613
Trả kết quả: 5205
Trễ hạn: 581
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4840
Đang xử lý: 650
Trả kết quả: 4190
Trễ hạn: 295
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 2.6%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 4205
Đang xử lý: 361
Trả kết quả: 3844
Trễ hạn: 141
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 1.6%
một phần: 12
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3765
Đang xử lý: 323
Trả kết quả: 3442
Trễ hạn: 599
Trước hạn: 61.2%
Đúng hạn: 30.9%
Trễ hạn: 7.9%
một phần: 63
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 23
Tiếp nhận: 2428
Đang xử lý: 36
Trả kết quả: 2392
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 80.7%
Đúng hạn: 19.2%
Trễ hạn: 0.1%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 4
toàn trình: 95
Tiếp nhận: 1353
Đang xử lý: 149
Trả kết quả: 1204
Trễ hạn: 36
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 1.3%
một phần: 7
một phần (trực tuyến): 42
toàn trình: 37
Tiếp nhận: 217
Đang xử lý: 201
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 12.4%
một phần: 36
một phần (trực tuyến): 46
toàn trình: 19
Tiếp nhận: 202
Đang xử lý: 85
Trả kết quả: 117
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 98
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 170
Đang xử lý: 23
Trả kết quả: 147
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 89.1%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 1.4%
một phần: 59
một phần (trực tuyến): 14
toàn trình: 17
Tiếp nhận: 167
Đang xử lý: 49
Trả kết quả: 118
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 48.3%
Trễ hạn: 1.7%
một phần: 39
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 69
Tiếp nhận: 96
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 89
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
một phần: 75
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 27
Tiếp nhận: 75
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 72
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 61.1%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 5.6%
một phần: 24
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 33
Tiếp nhận: 59
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 47
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 74.5%
Đúng hạn: 21.3%
Trễ hạn: 4.2%
một phần: 105
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 14
Tiếp nhận: 59
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 51
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
một phần: 9
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 43
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 40
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 82.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 5%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 37
Tiếp nhận: 22
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 20
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 20
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 0%
một phần: 46
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 16
Đang xử lý: 13
Trả kết quả: 3
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 33.3%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 33.4%
một phần: 16
một phần (trực tuyến): 14
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 15
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 25
Tiếp nhận: 4
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%