Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 0 0 0 12534 12273 94 3 93.5 % 5.8 % 0.7 %
Sở Công thương 3 8 116 10948 10982 1 1 1.1 % 98.9 % 0 %
UBND Huyện Đăk Song 1 0 0 10451 11145 1628 16 73 % 12.4 % 14.6 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 178 95 49 9830 9500 738 22 65.6 % 26.6 % 7.8 %
UBND Huyện Cư Jút 2 0 0 9328 8921 129 8 88.5 % 10.1 % 1.4 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 2 0 0 8070 5590 335 1 84.4 % 9.6 % 6 %
UBND Huyện Krông Nô 6 0 0 6560 5966 287 21 87.6 % 7.6 % 4.8 %
UBND Huyện Đắk Glong 3 2 0 6282 6038 88 0 70.8 % 27.7 % 1.5 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 3 0 4717 4669 414 17 82.8 % 8.4 % 8.8 %
Sở Tư pháp 18 11 101 2699 2566 62 1 94.7 % 2.9 % 2.4 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 58 6 18 2620 2624 27 1 68.5 % 30.4 % 1.1 %
Sở Y tế 15 108 17 285 286 1 0 83.2 % 16.4 % 0.4 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 59 37 24 245 197 39 3 54.8 % 25.4 % 19.8 %
Sở Giao thông Vận tải 94 12 7 199 209 2 4 68.9 % 30.1 % 1 %
Sở Xây dựng 23 1 30 195 166 7 0 87.3 % 8.4 % 4.3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 32 10 82 168 167 0 0 97 % 3 % 0 %
Sở Nội vụ 5 70 9 145 167 1 0 98.8 % 0.6 % 0.6 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 77 7 12 88 94 9 1 86.2 % 4.3 % 9.5 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 56 1 24 83 87 6 0 65.5 % 27.6 % 6.9 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 60 57 0 2 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 0 36 46 44 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 36 31 4 0 48.4 % 38.7 % 12.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 35 12 3 2 58.3 % 16.7 % 25 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 14 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 12 8 NV 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 6 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12534
Giải quyết: 12273
Trễ hạn: 94
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 8
toàn trình: 116
Tiếp nhận: 10948
Giải quyết: 10982
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.1%
Đúng hạn: 98.9%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10451
Giải quyết: 11145
Trễ hạn: 1628
Trước hạn: 73%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 14.6%
một phần: 178
một phần (trực tuyến): 95
toàn trình: 49
Tiếp nhận: 9830
Giải quyết: 9500
Trễ hạn: 738
Trước hạn: 65.6%
Đúng hạn: 26.6%
Trễ hạn: 7.8%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9328
Giải quyết: 8921
Trễ hạn: 129
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 1.4%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8070
Giải quyết: 5590
Trễ hạn: 335
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 6%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6560
Giải quyết: 5966
Trễ hạn: 287
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 4.8%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6282
Giải quyết: 6038
Trễ hạn: 88
Trước hạn: 70.8%
Đúng hạn: 27.7%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4717
Giải quyết: 4669
Trễ hạn: 414
Trước hạn: 82.8%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 8.8%
một phần: 18
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 101
Tiếp nhận: 2699
Giải quyết: 2566
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 2.4%
một phần: 58
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 2620
Giải quyết: 2624
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 68.5%
Đúng hạn: 30.4%
Trễ hạn: 1.1%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 108
toàn trình: 17
Tiếp nhận: 285
Giải quyết: 286
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0.4%
một phần: 59
một phần (trực tuyến): 37
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 245
Giải quyết: 197
Trễ hạn: 39
Trước hạn: 54.8%
Đúng hạn: 25.4%
Trễ hạn: 19.8%
một phần: 94
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 199
Giải quyết: 209
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 68.9%
Đúng hạn: 30.1%
Trễ hạn: 1%
một phần: 23
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 195
Giải quyết: 166
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 4.3%
một phần: 32
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 82
Tiếp nhận: 168
Giải quyết: 167
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 70
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 145
Giải quyết: 167
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 77
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 88
Giải quyết: 94
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 86.2%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 9.5%
một phần: 56
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 87
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 65.5%
Đúng hạn: 27.6%
Trễ hạn: 6.9%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 36
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 28
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 48.4%
Đúng hạn: 38.7%
Trễ hạn: 12.9%
một phần: 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 58.3%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 25%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 9
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 8
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%