Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG 28 21 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 35 41 0 3614 3761 43 0 71.5 % 27.3 % 1.2 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 213 80 21 2984 3028 289 0 67.5 % 23 % 9.5 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 149 7 0 2883 2603 49 0 95.5 % 2.6 % 1.9 %
UBND Huyện Đăk Song 69 13 0 2853 2444 190 2 80.4 % 11.8 % 7.8 %
UBND Huyện Cư Jút 10 4 2 2516 2366 21 2 71 % 28.1 % 0.9 %
UBND Huyện Krông Nô 31 64 0 2020 1811 16 0 97.3 % 1.8 % 0.9 %
UBND Huyện Tuy Đức 134 11 1 1771 1076 54 0 81.4 % 13.6 % 5 %
UBND Huyện Đắk Glong 199 30 3 1599 1331 47 0 77.6 % 18.9 % 3.5 %
Sở Công thương 0 15 109 939 948 1 0 1.8 % 98.1 % 0.1 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85 0 20 415 419 7 0 71.4 % 27 % 1.6 %
Sở Tư pháp 19 10 102 185 127 4 0 63 % 33.9 % 3.1 %
Sở Nội vụ 5 67 7 130 4 1 0 75 % 0 % 25 %
Sở Y tế 27 140 18 56 57 0 0 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 158 20 0 39 6 5 0 16.7 % 0 % 83.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 93 1 25 33 36 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 35 39 20 31 87 6 0 88.5 % 4.6 % 6.9 %
Sở Giao thông Vận tải 84 12 2 25 26 0 0 84.6 % 15.4 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 22 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 19 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 30 1 25 18 19 1 0 78.9 % 15.8 % 5.3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 10 85 15 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55 4 5 15 16 0 0 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 21 37 9 4 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 9 0 30 2 1 0 1 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 14 0 1 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 38 3 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3614
Giải quyết: 3761
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 71.5%
Đúng hạn: 27.3%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 213
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 2984
Giải quyết: 3028
Trễ hạn: 289
Trước hạn: 67.5%
Đúng hạn: 23%
Trễ hạn: 9.5%
Mức độ 2: 149
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2883
Giải quyết: 2603
Trễ hạn: 49
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2853
Giải quyết: 2444
Trễ hạn: 190
Trước hạn: 80.4%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 7.8%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 2516
Giải quyết: 2366
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 71%
Đúng hạn: 28.1%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2020
Giải quyết: 1811
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 1771
Giải quyết: 1076
Trễ hạn: 54
Trước hạn: 81.4%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 5%
Mức độ 2: 199
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 1599
Giải quyết: 1331
Trễ hạn: 47
Trước hạn: 77.6%
Đúng hạn: 18.9%
Trễ hạn: 3.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 939
Giải quyết: 948
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.8%
Đúng hạn: 98.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 415
Giải quyết: 419
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 71.4%
Đúng hạn: 27%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 185
Giải quyết: 127
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 63%
Đúng hạn: 33.9%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 130
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 25%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 140
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 158
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 16.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 83.3%
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 87
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 6.9%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.6%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 78.9%
Đúng hạn: 15.8%
Trễ hạn: 5.3%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 85
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%