Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 2 0 0 20029 475 19554 224 8 91.9 % 7 % 1.1 %
Sở Công thương 0 11 115 19480 142 19338 2 1 0.8 % 99.2 % 0 %
UBND Huyện Đăk Song 2 1 0 17191 1226 15965 1865 22 80.6 % 15.5 % 3.9 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 205 92 47 15984 1644 14340 1165 51 64.9 % 28.5 % 6.6 %
UBND Huyện Cư Jút 4 0 0 15141 829 14312 255 33 87 % 11.4 % 1.6 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 4 0 0 12308 2018 10290 1601 1 77.1 % 8.4 % 14.5 %
UBND Huyện Krông Nô 8 0 0 11631 1497 10134 593 39 87.4 % 7.5 % 5.1 %
UBND Huyện Đắk Glong 5 1 0 9528 460 9068 158 4 68.5 % 29.9 % 1.6 %
UBND Huyện Tuy Đức 3 3 0 8092 438 7654 532 80 87.5 % 9.1 % 3.4 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59 6 18 5003 50 4953 30 1 76.8 % 22.6 % 0.6 %
Sở Tư pháp 20 11 101 4167 171 3996 116 1 95.2 % 2.4 % 2.4 %
Sở Y tế 15 108 18 513 73 440 3 0 84.8 % 14.5 % 0.7 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 48 26 22 400 104 296 59 3 50 % 36.8 % 13.2 %
Sở Giao thông Vận tải 95 13 6 319 12 307 4 4 69.4 % 29.6 % 1 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 33 10 82 287 5 282 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Xây dựng 24 1 35 269 31 238 22 0 84.5 % 6.7 % 8.8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 65 0 24 240 2 238 10 0 76.1 % 19.7 % 4.2 %
Sở Nội vụ 5 72 9 197 13 184 1 0 98.9 % 0.5 % 0.6 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 86 7 12 169 22 147 11 2 89.8 % 3.4 % 6.8 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 117 1 116 0 2 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 35 91 1 90 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 2 15 58 3 55 6 0 56.4 % 32.7 % 10.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 44 31 13 7 2 46.2 % 15.4 % 38.4 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 8 2 3 26 18 8 NV 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 25 2 23 1 0 95.7 % 0 % 4.3 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5 9 30 16 0 16 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 4 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 191 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 20029
Đang xử lý: 475
Trả kết quả: 19554
Trễ hạn: 224
Trước hạn: 91.9%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 1.1%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 115
Tiếp nhận: 19480
Đang xử lý: 142
Trả kết quả: 19338
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 17191
Đang xử lý: 1226
Trả kết quả: 15965
Trễ hạn: 1865
Trước hạn: 80.6%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 3.9%
một phần: 205
một phần (trực tuyến): 92
toàn trình: 47
Tiếp nhận: 15984
Đang xử lý: 1644
Trả kết quả: 14340
Trễ hạn: 1165
Trước hạn: 64.9%
Đúng hạn: 28.5%
Trễ hạn: 6.6%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 15141
Đang xử lý: 829
Trả kết quả: 14312
Trễ hạn: 255
Trước hạn: 87%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 1.6%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12308
Đang xử lý: 2018
Trả kết quả: 10290
Trễ hạn: 1601
Trước hạn: 77.1%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 14.5%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11631
Đang xử lý: 1497
Trả kết quả: 10134
Trễ hạn: 593
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 5.1%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9528
Đang xử lý: 460
Trả kết quả: 9068
Trễ hạn: 158
Trước hạn: 68.5%
Đúng hạn: 29.9%
Trễ hạn: 1.6%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8092
Đang xử lý: 438
Trả kết quả: 7654
Trễ hạn: 532
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 3.4%
một phần: 59
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 5003
Đang xử lý: 50
Trả kết quả: 4953
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 76.8%
Đúng hạn: 22.6%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 20
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 101
Tiếp nhận: 4167
Đang xử lý: 171
Trả kết quả: 3996
Trễ hạn: 116
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 2.4%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 108
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 513
Đang xử lý: 73
Trả kết quả: 440
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.5%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 48
một phần (trực tuyến): 26
toàn trình: 22
Tiếp nhận: 400
Đang xử lý: 104
Trả kết quả: 296
Trễ hạn: 59
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 36.8%
Trễ hạn: 13.2%
một phần: 95
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 319
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 307
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 69.4%
Đúng hạn: 29.6%
Trễ hạn: 1%
một phần: 33
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 82
Tiếp nhận: 287
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 282
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
một phần: 24
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 269
Đang xử lý: 31
Trả kết quả: 238
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 8.8%
một phần: 65
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 240
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 238
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 76.1%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 4.2%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 72
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 197
Đang xử lý: 13
Trả kết quả: 184
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 86
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 169
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 147
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 6.8%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 117
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 116
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 91
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 90
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 15
Tiếp nhận: 58
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 55
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 56.4%
Đúng hạn: 32.7%
Trễ hạn: 10.9%
một phần: 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 44
Đang xử lý: 31
Trả kết quả: 13
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 46.2%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 38.4%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 26
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 8
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 25
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 23
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 4.3%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 16
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 191
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%