Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Quảng Tín

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 124 117 0 7 94.4 %
Tháng 3 197 170 22 5 97.5 %
Tháng 2 146 142 1 3 97.9 %
Tháng 1 196 175 17 4 98 %