Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 8 8 0 0 100 %
Tháng 3 6 2 4 0 100 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %