Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 8 5 0 3 62.5 %
Tháng 3 16 16 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 7 6 1 0 100 %