Thống kê chi tiết theo tháng Phòng quản lý thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 1862 11 1851 0 100 %
Tháng 3 3072 15 3057 0 100 %
Tháng 2 1973 7 1966 0 100 %
Tháng 1 3130 22 3108 0 100 %