Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 38 38 0 0 100 %
Tháng 3 25 25 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 23 23 0 0 100 %