Thống kê chi tiết theo tháng Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 335 313 8 14 95.8 %
Tháng 3 425 417 1 7 98.4 %
Tháng 2 247 241 1 5 98 %
Tháng 1 348 336 2 10 97.1 %