Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Krông Nô

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 179 177 1 1 99.4 %
Tháng 3 350 213 0 137 60.9 %
Tháng 2 171 170 1 0 100 %
Tháng 1 281 281 0 0 100 %