Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Song

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 290 270 2 18 93.8 %
Tháng 3 299 261 3 35 88.3 %
Tháng 2 199 170 4 25 87.4 %
Tháng 1 351 305 8 38 89.2 %