Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 196 132 7 57 70.9 %
Tháng 3 299 216 20 63 78.9 %
Tháng 2 208 160 12 36 82.7 %
Tháng 1 464 363 13 88 81 %