Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Glong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 108 38 15 55 49.1 %
Tháng 3 97 39 8 50 48.5 %
Tháng 2 79 16 9 54 31.6 %
Tháng 1 138 63 19 56 59.4 %