Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 918 591 265 62 93.2 %
Tháng 3 1171 712 376 83 92.9 %
Tháng 2 615 404 163 48 92.2 %
Tháng 1 1453 953 378 122 91.6 %