Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 49 48 1 0 100 %
Tháng 3 30 30 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 84 81 2 1 98.8 %