Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 77 40 29 8 89.6 %
Tháng 3 39 21 18 0 100 %
Tháng 2 12 7 2 3 75 %
Tháng 1 33 17 14 2 93.9 %