Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 338 316 8 14 95.9 %
Tháng 3 425 417 1 7 98.4 %
Tháng 2 247 241 1 5 98 %
Tháng 1 350 338 2 10 97.1 %