Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua - Khen thưởng 49 49 49 0 100 %
Hộ tịch 8 7 6 1 87.5 %
Đất đai 7 4 1 3 57.1 %