Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở VHTT&DL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 87 87 84 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 8 8 8 0 100 %