Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 1 1 1 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %