Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1872 1574 1471 298 84.1 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 18 17 2 1 94.4 %
Tổng hợp (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 2 2 2 0 100 %