Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Quảng Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 76 66 55 10 86.8 %
Chứng thực 20 13 8 7 65 %
Đất đai 17 6 4 11 35.3 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %