Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quảng Tín

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 332 332 301 0 100 %
Hộ tịch 251 251 243 0 100 %
Đất đai 50 32 31 18 64 %
Bảo trợ xã hội 29 28 28 1 96.6 %
Phòng chống tệ nạn xã hội 1 1 1 0 100 %