Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nghĩa Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 32 17 17 15 53.1 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %