Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Đạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 181 177 59 4 97.8 %
Hộ tịch 75 75 72 0 100 %
Đất đai 39 28 28 11 71.8 %