Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Cơ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 265 254 101 11 95.8 %
Thi đua - Khen thưởng 80 80 80 0 100 %
Đất đai 67 46 45 21 68.7 %
Hộ tịch 64 58 50 6 90.6 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 6 5 1 85.7 %