Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đăk Sin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 109 99 87 10 90.8 %
Chứng thực 47 44 41 3 93.6 %
Đất đai 38 4 4 34 10.5 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %