Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đạo Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 88 88 45 0 100 %
Hộ tịch 78 78 78 0 100 %
Đất đai 20 15 15 5 75 %
Bảo trợ xã hội 12 7 7 5 58.3 %