Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 19 19 18 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 14 11 11 3 78.6 %
Giáo dục nghề nghiệp 4 4 4 0 100 %
An toàn, vệ sinh lao động 1 1 1 0 100 %