Thống kê theo lĩnh vực của Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 316 214 204 102 67.7 %