Thống kê theo lĩnh vực của Phòng quản lý thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 9989 9989 9 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 39 39 38 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 5 5 4 0 100 %