Thống kê theo lĩnh vực của Phòng QLCLCT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 20 17 10 3 85 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 10 10 7 0 100 %