Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 86 86 86 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 20 20 20 0 100 %