Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 101 87 83 14 86.1 %
Người có công 1 1 1 0 100 %