Thống kê theo lĩnh vực của Phòng KT&QLHĐXD

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 26 26 23 0 100 %
Vật liệu xây dựng 2 1 0 1 50 %