Thống kê theo lĩnh vực của Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 18 17 17 1 94.4 %
Kinh doanh khí 2 1 1 1 50 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 1 1 0 0 100 %