Thống kê theo lĩnh vực của Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 1336 1301 1290 35 97.4 %
Công chứng 15 14 13 1 93.3 %
Luật sư 4 4 4 0 100 %