Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Đăk Song

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1137 1021 1004 116 89.8 %