Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 2037 1743 1646 294 85.6 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 1648 1646 621 2 99.9 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 260 252 228 8 96.9 %
Hộ tịch 121 114 80 7 94.2 %
Thi đua - Khen thưởng 49 49 49 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 18 17 17 1 94.4 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %
Nông nghiệp 6 5 4 1 83.3 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 2 1 1 1 50 %
Kinh doanh khí 2 1 1 1 50 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 1 1 0 0 100 %