Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 87 87 87 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 69 68 66 1 98.6 %
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 12 12 12 0 100 %
Giám định y khoa 7 7 7 0 100 %
Y tế Dự phòng 1 1 1 0 100 %