Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3406 3169 2544 237 93 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 443 443 425 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 110 102 95 8 92.7 %
Hộ tịch 43 43 6 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 4 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 3 3 0 100 %