Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người Có Công 21 21 21 0 100 %
Đất đai 14 12 12 2 85.7 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 3 3 2 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 1 1 1 0 100 %
Môi trường 1 1 1 0 100 %