Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 57 54 44 3 94.7 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 10 10 7 0 100 %
Vật liệu xây dựng 2 1 0 1 50 %
Kinh doanh bất động sản 1 1 1 0 100 %