Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 1286 1251 1247 35 97.3 %
Công chứng 15 14 13 1 93.3 %
Luật sư 4 4 4 0 100 %
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 1 1 1 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %