Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở LĐTBXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người Có Công 25 25 25 0 100 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 19 19 18 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 14 11 11 3 78.6 %
Giáo dục nghề nghiệp 4 4 4 0 100 %
An toàn, vệ sinh lao động 1 1 1 0 100 %