Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở công thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lưu thông hàng hóa trong nước 46 46 45 0 100 %
Xúc tiến thương mại 11 11 9 0 100 %
An toàn thực phẩm 8 8 8 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 5 5 4 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp 2 2 2 0 100 %
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 2 0 0 2 0 %