Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn 2
Trước hạn: 80.7%
Đúng hạn: 15.79%
Trễ hạn: 3.51%