Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 45
Trễ hạn 52
Trước hạn: 40.21%
Đúng hạn: 6.19%
Trễ hạn: 53.6%