Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 63
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 5
Trước hạn: 82.54%
Đúng hạn: 9.52%
Trễ hạn: 7.94%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 90
Trễ hạn 5
Trước hạn: 87.37%
Đúng hạn: 7.37%
Trễ hạn: 5.26%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 63
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 5
Trước hạn: 82.54%
Đúng hạn: 9.52%
Trễ hạn: 7.94%
Phòng Lao động - Việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.04%
Đúng hạn: 1.96%
Trễ hạn: 0%