Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 118
Đúng & trước hạn: 116
Trễ hạn 2
Trước hạn: 85.59%
Đúng hạn: 12.71%
Trễ hạn: 1.7%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 27
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.89%
Đúng hạn: 11.11%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 11132
Đúng & trước hạn: 11132
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.66%
Đúng hạn: 99.34%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%